Plávanie a vodné pólo

V dnešnej dobe je dôležité vzbudiť u žiakov záujem o šport a hlavne plávanie. Naučiť deti aktívne sa zapájať do športových súťaží a spolupracovať ako jeden tím. Zároveň ich motivovať zapojiť sa do pravidelného športovania v plaveckých športoch a prostredníctvom plávania ponúknuť im možnosť športovo sa rozvíjať v miestnych športových kluboch.

Úlohou plávania je zábavnou formou priviesť deti k športovaniu v individuálnom a kolektívnom športe. Podstatnou časťou je naučiť deti sebazáchrane proti utopeniu sa (získať pocit istoty vo vodnom prostredí).

Viac o športe...

Plávanie a vodné pólo

Školský šport v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou ponúka širokú škálu zapojenia sa školy a žiakov do súťaží alebo do vyučovacieho procesu.

Národná súťaž spolu a moduly sú zacielené na žiakov 1. stupňa. Najvyššou prioritou je plavecká gramotnosť každého dieťaťa už v útlom veku.

Slovenská plavecká federácia ponúka telocvikárom možnosť zaškolenia sa na trénerskej alebo rozhodcovskej úrovni. Pre všetkých záujemcov je k dispozícii aj obrázková príručka vodného. 

 

Školské športové súťaže
  • plavecká súťaž

plavecká súťaž 25 m – 2. – 3. ročník ZŠ

plavecká súťaž 25 m – 4. ročník ZŠ

štafeta 4 x 25 m – 2. – 4. ročník ZŠ

 

  • vodné pólo – 2. – 4. ročník ZŠ

prihlasovanie do súťaže a viac info TU


Telesná výchova

Výučba je podporená metodickou príručkou vodného póla, ktorú distribuuje Slovenská plavecká federácia.

viac info TU


Moduly (I. stupeň ZŠ)

Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. V prvej fáze sa zameria na telesnú výchovu na 1. stupni základných škôl.

 

Ide o krok smerom ku koordinovaného prepájaniu sféry výchovnovzdelávacieho procesu na školách s aktivitami športových zväzov, športových klubov a iných športových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou.

Kontakt

Plávanie a vodné pólo
Róbert Koštál

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".