Gymnastika

Gymnastika zahŕňa viacero športových disciplín:


  • športová gymnastika
  • gymnastika pre všetkých
  • moderná gymnastika
  • trampolíny
  • športový aerobik
  • parkour

Gymnastika je vhodná pre pre všetky vekové kategórie – od predškolského veku až po tzv. zlatý vek (50+). Sekcia „Gymnastika pre všetkých“ realizuje od roku 2008 projekt „GYM F!T“, do ktorého zapája tisíce detí z celého Slovenska.

Viac o športe...

Gymnastika

Cieľom Gymnastiky pre všetkých je radosť z vykonávaných pohybových činností, zvyšovanie technickej a fyzickej pripravenosti.

Je prístupná všetkým vekovým kategóriám a výkonnostným úrovniam. Integruje športovcov s rôznymi obmedzeniami a každému dáva príležitosť k športovému vyžitiu a spoločenskej realizácii.

Na Slovensku do gymnastiky pre všetkých patria aj súťaže v športovej gymnastike na základnej úrovni (kategória C), súťaže Teamgym či gymnastický štvorboj na základných školách.

Školské športové súťaže

Gymnastický 4-boj pre základné školy v BB a TT kraji


Moduly (1. stupeň ZŠ)

Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. V prvej fáze sa zameria na telesnú výchovu na 1. stupni základných škôl.

 

Ide o krok smerom ku koordinovaného prepájaniu sféry výchovnovzdelávacieho procesu na školách s aktivitami športových zväzov, športových klubov a iných športových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou.

V projekte MODULY sa snaží SGF obohatiť vyučovanie zakomponovaním základných činností a zručností aj z ostatných gymnastických športov. Základným cieľom je zatraktívniť vyučovanie gymnastiky modernými a progresívnymi metódami a formami.

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".